Kreativin predstavnik u Radnoj grupi 18 NKEU

Izveštaj sa sednice Radne grupe 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji
zadužene za Poglavlja 25 i 26
Beograd, 6. februar 2015. godine
 
Predstavnik UG Kreativa kao jedne od članica Mreže organizacija za decu Srbije, gospođa Željana Radojičić Lukić, učesvovala je u radu osnivačke sednice Radne grupe 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ova sednica održana je u petak, 6. februara 2015. godine u zgradi Narodne skupštine. 
 
Teme sednice bile su: zvanično osnivanje Radne grupe 18 (RG 18), upoznavanje članova RG 18 sa tokom pregovora u okviru Poglavlja 25 i 26, dogovor oko organizacije rada i glavnih aktivnosti u narednom periodu.  
Sednicu je vodila Žaklina Veselinović, ispred Centra za obrazovne politike koji je, zajedno sa Obrazovnim forumom, koordinator RG 18. 
 
U uvodnom delu RG 18 govorili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) koji su izvestili članove RG 18 o napretku Republike Srbije:
 
 
Na početku radnog dela sednice, Ivan Knežević, ispred Evropskog pokreta u Srbiji, obratio se članovima i podelio značajna iskustva vezana za rad drugih grupa, a koja mogu biti korisna i za funkcionisanje RG 18.
Radna grupa 18 je diskutovala o sledećem: 
Kako se RG 18 bavi Pregovaračkim poglavljima 25 i 26 koja se odnose na nauku, istraživanje, obrazovanje i kulturu, te tako obuhvata širok spektar potencijalnih organizacija i tema, a kako su organizacije često aktivne u samo jednoj od tih oblasti,  zaključak je da treba rad grupe organizovati u podgrupe, koje bi se usmerile na uža i konkretnija pitanja. Koordinatori RG 18 će pripremiti predlog podgrupa i pozvati organizacije da uzmu aktivnu ulogu u njihovom aktiviranju i vođenju, što će samo po sebi dodatno pojačati učešće civilnog sektora u NKEU.
Diskutovano je o kriterijumima za članstvo u RG 18, imajući u vidu, s jedne strane, ciljeve NKEU i potrebu da proces bude što transparentniji i inkluzivniji, i, s druge strane, smanjenu operativnost radnih grupa koje u svom sastavu broje veliki broj predstavnika. Dodatno, postoji konsenzus da je neophodno da grupa bude otvorena u smislu pridruživanja novih članova. Takođe, diskutovano je o učešću instituta, fakulteta ili drugih tela/organizacija koje imaju institucionalni pristup, ili ga mogu lako imati, informacijama o pregovorima, kao i mogućnost da doprinesu pregovorima kroz matične institucije. Zaključak je da takve organizacije/tela ne bi trebalo uključivati u RG 18, ali da informacije o radu grupe svakako treba da budu svima dostupne. Fokus RG 18 treba da bude na organizacijama civilnog društva i dodatno treba raditi na uključivanju organizacija iz drugih delova Srbije. Zaključak je da RG 18 treba da čine organizacije civilnog društva koje imaju relevantno iskustvo u temi, stalnost rada i kapacitet organizacije, a da ostale organizacije koje su zainteresovane za ova poglavlja treba informisati o radu grupe. 
Po pristizanju Izveštaja Evropske komisije o održanim skrinizima, RG 18 će diskutovati izveštaj i dogovoriti teme oko kojih postoji potreba da se kao RG 18 izjasni. 
Nevezano za pristizanje Izveštaja EK, koordinatori RG 18 će anketirati članove o najvažnijim temama (rezultati mogu imati i eventualnog uticaja na formiranje podgrupa).
Diskutovano je, s obzirom na iskustva drugih radnih grupa, šta raditi u situacijama kada članovi RG ne mogu da se usaglase oko određenih pitanja, i zaključeno je da će se težiti postizanju zajedničkog mišljenja i preporuka, ali da će se ostaviti prostor da se uvaže i notiraju izdvojena mišljenja u okviru grupe ukoliko ih bude.  
 
Zaključak RG 18 je da postoji potreba za održavanjem obuke za članove u cilju podizanja kapaciteta OCD za doprinos u oblasti Pregovaračkih poglavlja 25 i 26, koja bi trebalo da se održi do juna meseca. Teme obuke će biti zajednički definisane. Dogovoreno da koordinatori RG 18 pošalju upitnik/predlog o potrebnim temama obuke.