Наши семинари за 2011-2012.

 013. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Институција: Регионални центар за професионални развојзапослених у образовању Ужице, Немањина 52, 31000 Ужице

Аутори: Катарина Чарапић, Жељка Лукић Радојичић

Координатор: Жељка Лукић Радојичић, zeljanaradojicic@gmail.com, 063/394-251, 031/514-624

Реализатори: Катарина Чарапић, Миодраг Павловић, Жељка Лукић Радојичић, Зденка Миливојевић, Оливера Петровић

 

Теме: Учење учења: Технике учења; Организација кооперативног учења; Учење учења

путем интеракције; Учење засновано на проблему; Фонетика: Правила акцентовања

(интерактивно учење у стваралачкојнастави граматике кроз народну књижевност);

Морфологија: Креативним играма до врста и подврста речи (амбијентално учење у

настави граматике) Синтакса: Креативним играма од речи, врста реченица, реченичних

чланова, до „Шареног граматичког воза“ (кооперативно учење наставе граматике)

Циљна група: наставници/професори разредне наставе, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници

Бројучесника: 30

Трајање: два дана (15 сати);

Цена: 40 000 динара 

014

014. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

Институција: Регионални центар за професионални развојзапослених у образовању Ужице,

Немањина 52, 31000 Ужице

Аутори: Катарина Чарапић и Жељка Радојичић Лукић

Координатор: Жељка Радојичић Лукић, zeljanaradojicic@gmail.com, 063/394-251

Реализатори: Зденка Миливојевић, Катарина Чарапић, Оливера Петровић, Миодраг Павловић, Жељка Лукић Радојичић

 

Теме: Народна књижевност: Обрада садржаја народне књижевности у млађим разредима кроз

рад у пару, групни облик и путем кооперативног учења; Бајке: Анализа бајки Десанке

Максимовић Х. К. Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић применом различитих

нивоа сложености; Образовне компетенције и критеријуми оцењивања: Дорада питања

РНС за проверу усвојености књижевних садржаја у складу са Блумовом таксономијом;

Поезија: Обрада збирки поезије Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана

Радовића и Милована Данојлића путем кључних речи и читалачких кругова; Роман:

Карактеризација ликова у роману „Бела грива“; Преузимање драмске улоге и разумевање

утицаја писања из угла улоге на ослобађање ученичких потенцијала при говорном и

писменом изражавању; Тракаста завеса у служби новог наставног средства.

Циљна група: наставници/професори разредне наставе, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, стручни сарадници

Бројучесника: 30

Трајање: два дана (15 сати);

Цена: 40 000 динара  

 

 

 

170. EКОЛОГИЈА У МЕТОДИЧКОЈ ПРАКСИи

 

Институција:  учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, поштански фах 74

Аутори: Зденка Миливојевић Тања Динић Марина РадосављевићКоординатор: Зденка Миливојевић zdenka41@gmail.com, 064/872-94-96, 018/830-822

Реализатори: Гордана Брун, Зденка Миливојевић, Јелена Миленовић, Дејан Цакић, Тања Динић, Валентина Бошковић , Жељка Радојичић Лукић, Александра Томић, Марина Радосављевић

 

Теме: 1. Eкологија у савременом образовном процесу: Место и улога екологије у образовном

процесу; Еколошка етика; Екологија у служби воде; Екологија у служби ваздуха;

Екологија у служби земљишта; Обновљиви и необновљиви извори енергије; 2.

Савремени приступ отпаду; 3. Стваралачки приступ теми „Сачувајсвоје срећно дрво“;

4. Еко-часови –анализа еколошких садржаја у плановима и програмима: Вертикална

и хоризонтална повезаност еколошких садржаја; Интегративни приступ еколошким

садржајима; Организација и припремање еко-часова, Креирање припрема за еко-

часове.; 5. Еко активности: Еколошка секција; Календар, Еколошки бонтон, Еко школе,

Еколошке акције на нивоу предшколске установе, Школе и локалне самоуправе –организација (циљ задаци, активности, носиоци, евалуација, одрживост)

Циљна група: наставници/професори разредне наставе, васпитачи у предшколским установама, сарадници, педагошки асистенти и помоћни наставници, директори/помоћници директора

Број учесника: 30

Трајање: два дана (15 сати)